Všeobecné obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. ZAPO – ZÁBAVA V PODCASTOCH  s. r. .o., so sídlom Moyzesova 39D, 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 53 435 931 , DIČ: SK2121432313, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 148931/B , 
 2. v zastúpeni pre predaj reklamných predmetov 
 3. Katarína Pischel – Reproma, so sídlom Bardejovská 76, 0800 06 Ľubotice, IČO 35274158, IČ DPH:SK1020006218, spoločnosť zapísaná v Źivnostenskom registri  – Okresný úrad Prešov, Číslo živnostenského registra: 707-1560, e-mail: merch@zabavavpodcastoch.sk, tel: 0918 590 300  (ďalej len „Predajca“), 
 4. ponúka nákup odevného tovaru vrátane doplnkov a príslušenstva prostredníctvom webovej stránky zabavavpodcastoch.sk (ďalej len „Obchod“ alebo „Webová stránka“) a vydáva s účinnosťou od 01. 03. 2021 tieto Obchodné podmienky:
 1. Týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa riadi nákup a predaj tovaru prostredníctvom obchodu, určujú sa pravidlá registrácie a využívania používateľských účtov. 
 2. Obchodné podmienky sú prístupné na webovej stránke, kde si zákazník (ďalej len „Kupujúci“) môže prečítať a stiahnuť ich aktuálnu verziu. 
 3. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim vyslovene neupravené týmito všeobecnými Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami ● zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov ● zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.bvc z., o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov ● zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov ● zákona č. 102/2014 Z.z,. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ● zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

II.OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Predávajúci uzatvára zmluvu resp. zmluvy (ďalej len „Zmluva“) s kupujúcimi prostredníctvom objednávky kupujúceho na:
  (i) webovej stránke,
  (ii) e-mailom na adrese  merch@zabavavpodcastoch.sk
 2. Objednávky vykonávané e-mailom sú prijímané počas pracovných dní od 9:00 do 17:00 hod. Objednávky podané mimo pracovných dní (v dňoch pracovného voľna) spracuje predávajúci v prvý pracovný deň nasledujúci po dňoch pracovného voľna, v ktorom bola objednávka zadaná. 
 3. Predmetom objednávky je tovar vybraný kupujúcim z dostupnej ponuky obchodu. Kupujúci môže zadať objednávku bez registrácie vlastného používateľského účtu (tzv. Nákup bez registrácie). Predaj v obchode (predávajúceho) je realizovaný výhradne pre fyzické osoby (nie pre SZČO či firmy). 
 4. Pri nákupe prostredníctvom webovej stránky kupujúci vyberá tovar z ponuky kliknutím na  pole „Pridať do košíka“ u jednotlivých položiek tovaru. Po ukončení výberu tovaru a kliknutí na pole „Košík“, sa zobrazí zoznam všetkých vybraných položiek tovaru a pole „K pokladni“. Po kliknutí nasleduje proces objednávky v 3 krokoch (ďalej len „Objednávkový formulár“): 
 1. (i) V 1. kroku Kupujúci vyplní kontaktné a fakturačné údaje nevyhnutné na uzatvorenie Zmluvy a vystavenie faktúry. Kupujúci rozumie, že označením políčka „Súhlasím s Obchodnými podmienkami“, ktorá je súčasťou 1. kroku objednávky, potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami podrobne zoznámil s dostatočným časovým predstihom pred vykonaním objednávky, a že im v plnom rozsahu a bez výhrad rozumie a súhlasí s nimi. Ak kupujúci nesúhlasí so znením obchodných podmienok, príslušnú objednávku nemôže vykonať.
 2. (ii) V 2. kroku objednávky zvolí kupujúci druh platby a spôsob doručenia. V hornej časti sa zobrazí obsah nákupného košíka, nižšie sa zobrazí rekapitulácia objednávky obsahujúca celkovú sumu, fakturačné a kontaktné údaje a vybraný druh platby a spôsob dopravy. Kliknutím na pole “ Objednať a zaplatiť “ je objednávka dokončená a odoslaná Predávajúcemu.
 3. (iii) V 3. kroku sa zobrazí potvrdenie objednávky s jej číslom.
 4. Do okamihu kliknutia na pole „Objednať a zaplatiť“ (po vybraní platby formou subjektu sprostredkujúceho platobnú transakciu – ďalej len „PayU“), má kupujúci možnosť meniť predmet objednávky čo do jednotlivých položiek tovaru a upravovať svoje fakturačné a kontaktné údaje, druh platby a spôsob dopravy. Po obdŕžaní objednávky zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu rekapituláciu objednávky obsahujúcu číslo objednávky, zoznam objednaného tovaru, celkovú sumu objednaného tovaru, vybraný druh platby, spôsob dodania a termín dodania tovaru ako aj kontaktné údaje kupujúceho a súčasne text týchto Obchodných podmienok. Zmluva je uzatvorená okamihom doručení tejto e-mailové správy Kupujúcemu. Kupujúci obdrží faktúru o nákupe tovaru vo formáte PDF alebo v inom vhodnom formáte na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri nákupe. 
 5. Ak kupujúci objednáva tovar prostredníctvom e-mailu, oznámi predávajúcemu všetky údaje potrebné pre realizáciu objednávky. Ak bude dohodnutý predmet a podmienky kúpy, predávajúci zašle kupujúcemu rekapituláciu objednávky na e-mail kupujúceho. Zmluva je uzatvorená okamihom doručenia tejto e-mailovej správy Kupujúcemu. Táto správa predstavuje potvrdenie o uzavretí zmluvy. 
 6. Uzatvorením Zmluvy sa tieto Obchodné podmienky stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
 7. Zmluva je uzatváraná prostredníctvom Webových stránok alebo prostredníctvom e-mailu, teda s použitím prostriedkov  komunikácie na diaľku – trovy na prostriedky komunikácie na diaľku sa neodlišujú od základnej sadzby, pričom tieto náklady si hradí Kupujúci sám (v prípade internetového pripojenia podľa podmienok poskytovateľa pripojenia, predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky). Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraniu zmluvy. 
 8. Predávajúci nie je povinný spracovať objednávku najmä v prípade, že: 
 9. (i) kupujúci uviedol nesprávne alebo neúplné údaje alebo tieto údaje nedoplnil do 5 dní po tom, keď bol vyzvaný predávajúcim k oprave údajov,
 10. (ii) transakciu v systéme elektronických platieb PayU sa nepodarilo autorizovať.
 11. (iii) kupujúci dostane výzvu na dokončenie platby po 3 dňoch. Po uplynutí nasledujúcich 2 (pracovných) dní dochádza k stornovaniu objednávky.
 12.  V prípade, že sa tovar v čase do spracovania objednávky (odoslanie tovaru kupujúcemu) stane nedostupným, má predávajúci možnosť od zmluvy odstúpiť (objednávku zrušiť / stornovať) bez udania dôvodu. O zrušení objednávky predávajúci okamžite informuje kupujúceho e-mailom. 
 13. Fotografie, grafická prezentácia ponúkaného tovaru, firemné logá alebo loga výrobkov, slúžia výhradne na prezentáciu prevádzky obchodu. Sú chránené autorským právom a kupujúci nie je oprávnený s týmito prvkami akýmkoľvek spôsobom ďalej manipulovať. 

III.DODANIE TOVARU

 1. Termín odoslania tovaru, uvedený v rekapitulácii objednávky predstavuje predpokladaný termín pre odoslanie tovaru Predávajúcim – najdlhšie do 7 pracovných dní. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť termín dodania a informuje kupujúceho o tejto zmene v pôvodnej lehote na doručenie tovaru. 
 2. Tovar je dodávaný na adresu kupujúceho na území Slovenskej republiky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti REMAX (ďalej len „Kuriér“). Ak kupujúci vykoná objednávku do 12:00 hod. v daný pracovný deň, predávajúci odošle objednaný tovar v lehote 24 hodín od prijatia objednávky (a od pripísania platby na bankový účet predávajúceho pri úhrade cez „PayU“, ak bola takýmto spôsobom platba kupujúcim zvolená). Pri tomto spôsobe platby môže predávajúci odložiť odoslanie tovaru kupujúcemu až do chvíle pripísania kúpnej sumy na bankový účet predávajúceho. 
 3. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaniu v tomto mieste. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane lebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 
 4. Všetky zásielky tovaru doručované podľa týchto obchodných podmienok sú poistené. 
 5. Tovar v hodnote nad 40 € (slovom: štyridsať eur) v rámci jednej objednávky, je doručovaný na náklady predávajúceho. V iných prípadoch hradí sumu za doručenie (poštovné), uvedenú v rekapitulácii objednávky, kupujúci. K doručovanému tovaru je priložený dodací list  a formulár pre vrátenie tovaru (Odstúpenie od zmluvy). Faktúra je zasielaná zákazníkovi v elektornickej podobe.
 6. Predávajúci archivuje informácie o uzatvorených zmluvách po dobu 3 rokov. Kupujúci je oprávnený si tieto informácie u predávajúceho vyžiadať prostredníctvom e-mailovej správy. Predávajúci je povinný tieto informácie kupujúcemu poskytnúť v lehote do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti. 

IV. CENY A SPÔSOB PLATBY

 1. Ceny tovaru sú uvádzané v Eur vrátane všetkých súvisiacich daní a poplatkov. 
 2. Kupujúci má možnosť výberu medzi nasledujúcimi spôsobmi platby: 
 3. (i) platobnou kartou prostredníctvom PayU,
 4. (ii) bankovým prevodom prostredníctvom PayU.
 5. (iii) prevodom na účet zadaním prevodného príkazu po obdržaní fakturačných údajov
 6. V prípade, že predávajúci nedostane platbu na účet v lehote stanovenej v bode II. 10. od prijatia objednávky, dochádza automaticky k jej stornovaniu. Objednávka kupujúceho sa spracuje ihneď po pripísaní kúpnej sumy za tovar na účet predávajúceho. 
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.      

V. ZÁRUKA, REKLAMÁCIA A VRÁTENIE TOVARU, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. 
 2. Reklamovaný tovar zašle kupujúci spoločne s písomným popisom závady alebo reklamačným formulárom dostupným na stiahnutie na webovej stránke a dokladom o kúpe v obchode, na adresu: Katarína Pischel – Reproma, Bardejovská 76, 08006 Ľubotice. Predávajúci potvrdí e-mailom prijatie reklamácie kupujúcemu po obdržaní reklamovanej zásielky.. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu na adrese Katarína Pischel – Reproma, Bardejovská 76, 08006 Ľubotice
 3. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 
 4. Ak má vec vady, môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. 
 5. Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci i právo od Zmluvy odstúpiť. 
 6. Ak kupujúci neodstúpi od Zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezabezpečí nápravu v primeranej dobe alebo v prípade, že by zjednanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti. 
 7. V prípade, že reklamácia nebude vybavená kladne, tovar bude odoslaný späť kupujúcemu spoločne s odôvodnením prečo bola reklamácia zamietnutá. 
 8. Ak zistí kupujúci poškodenie tovaru počas dopravy a ak je to možné, spíše v prítomnosti doručovateľa protokol o poškodení tovaru počas prepravy, nechá si ho dopravcom potvrdiť a následne ho odovzdá predávajúcemu k ďalšiemu vybaveniu reklamácie z dôvodu poškodenia počas prepravy. 
 9. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov (§ 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov), má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie nepoužitého, nepoškodeného tovaru bez uvedenia dôvodov v lehote 30 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru (ponúkame viac dní než je zákonom ustanovených 14 kalendárnych dní). Odstúpenie od zmluvy, resp. formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je prílohou týchto Obchodných podmienok, kupujúci zašle spoločne s predmetným tovarom na adresu: Katarína Pischel – Reproma, Bardejovská 76, 08006 Ľubotice. Kupujúci znáša náklady na prepravu a riziko nebezpečenstva škody vzniknutej na tovare počas prepravy tovaru späť predávajúcemu. Predajná hodnota tovaru je v prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy vrátená kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní (od prevzatia na našom reklamačnom oddelení), na uvedené číslo bankového účtu kupujúceho. Rovnakým spôsobom bude kupujúcemu vrátená cena tovaru v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy a kupujúci cenu uhradil vopred. 
 10. Kupujúci,  ktorí vykonali i jednorazový nákup v hodnote nad 40 € a odstúpili od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní od obdržania tovaru, môžu využiť vrátenie tovaru podľa predchádzajúceho odseku bez nutnosti hradiť poštovné za prepravu tovaru späť predávajúcemu (ďalej len „Bezplatné vrátenie“) .  
 11. Predávajúci je povinný kupujúceho informovať o odstúpení od zmluvy. 

VI. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVATEĽOV OBCHODU ZABAVAVPODCASTOCH – MERCH

 1. Nižšie uvedené informácie budú používateľovi sprístupňované takisto v okamihu zhromažďovania jeho osobných údajov na stránkach obchodu. 
 2. Administrátorom osobných údajov používateľa obchodu je spoločnosť Katarína Pischel – Reproma. Administrátor spracováva osobné údaje používateľov obchodu v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016 („GDPR“). 
 3. Kontakt na zodpovednú osobu pre spracovanie  osobných údajov : Katarína Pischel, tel: 0918 590 300
 4. Osobné údaje používateľov obchodu sú spracovávané okrem iného v nasledujúcom rozsahu: (i) na účely plnenia zmlúv o predaji tovaru z obchodu uzatvorených s používateľom – základom spracovania osobných údajov bude v tomto prípade zmluva uzatvorená s administrátorom schválením prevádzkového poriadku obchodu; (ii) na účely vedenia účtu používateľa obchodu – základom spracovania osobných údajov bude v tomto prípade zmluva uzatvorená s administrátorom prostredníctvom založenia účtu a schválenia prevádzkového poriadku obchodu; (ii) na účely vykonávania reklamačných konaní – v tomto prípade bude základom spracovania osobných údajov povinnosť administrátora vyplývajúca zo zákona týkajúcich sa ručení za nedostatky predaného tovaru; (iii) pokiaľ na to dá používateľ samostatný súhlas, môže byť na uvedenú e-mailovú adresu používateľa alebo jeho telefónne číslo zasielané obchodné oznámenie týkajúce sa tovaru ponúkaného na predaj v obchode, vrátane akciových ponúk – v tom prípade je základom spracovania osobných údajov používateľa jeho súhlas, ktorý nie je povinný a môže byť kedykoľvek odvolaný; (iv) na účely adresovania používateľovi na stránkach obchodu individualizovaných marketingových oznámení, napr. vo forme pripomienky nákupu tovaru s využitím profilovania. Oznámenia budú pripravené na základe analýzy nákupov vykonaných používateľom – základom spracovania osobných údajov používateľa v tomto prípade bude právne odôvodnený záujem administrátora spočívajúci v marketingu tovaru ponúkaného v obchode; (v) na marketingové účely – na používateľom uvedenú doručovaciu adresu bude administrátor občas posielať informácie o ponuke obchodu zabavavpodcastoch.sk – základom spracovania osobných údajov používateľa tu bude právne odôvodnený záujem administrátora  spočívajúci v marketingu tovaru uvedeného v ponuke; používateľ sa môže kedykoľvek postaviť proti spracovaniu svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom predmete kontaktovaním obchodu, (vi) na štatistické účely pre vnútorné potreby administrátora – v tom prípade bude základom spracovania právne odôvodnený záujem administrátora spočívajúci v zhromažďovaní informácií umožňujúcich rozvíjanie činnosti a prispôsobovanie služieb potrebám používateľov obchodu, (vii) na účely potvrdenia plnenia povinností administrátora a vymáhania práv alebo na účely ochrany pred právami, ktoré môžu byť zamerané proti administrátorovi, na účely zabránenia alebo odhaľovania podvodov – základom spracovania osobných údajov používateľa v tomto prípade bude právne odôvodnený záujem administrátora, ktorým je ochrana práv, potvrdenie plnenia povinností a z toho dôvodu získanie prislúchajúcej odmeny od zákazníkov administrátora. 
 5. Svojím nákupom v obchode používateľ poskytne určité osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie predajnej zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov nutných pre realizáciu objednávky znemožňuje obchodu plniť predajnú zmluvu. Používateľ nie je povinný poskytnúť súhlas so zasielaním obchodných oznámení na uvedenú e-mailovú adresu alebo uvedené telefónne číslo pre plnenie uzatvorenej zmluvy o predaji tovaru. Ak bude súhlas udelený, bude môcť byť kedykoľvek odvolaný. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonné spracovanie pred odvolaním súhlasu. 
 6. Administrátor bude sprístupňovať osobné údaje používateľa subjektom, ktoré s nami spolupracujú pri plnení zmluvy o predaji používateľom zakúpeného tovaru, vrátane prevzatia platby za zakúpený tovar, ako aj za dodanie tovaru. 
 7. Používateľom poskytnuté osobné údaje budú spracovávané v období nevyhnutnom na plnenie predajnej zmluvy, a takisto reklamačných práv, ako aj potvrdenie plnenia povinností administrátora a vymáhanie práv alebo ochrany pred vymáhaním práv, ktoré môžu byť zamerané proti administrátorovi – nie však dlhšie než 10 rokov odo dňa, kedy používateľ administrátorovi svoje osobné údaje poskytne. 
 8. Administrátor aplikuje IT zabezpečenie a organizačné zabezpečenie, ktorých cieľom je minimalizovanie rizika úniku osobných údajov, ich zničenie alebo dezintegrácia, ako sú: systém firewall, systémy antivírusovej a antispamovej ochrany, vnútorné prístupové postupy, spracovanie osobných údajov a núdzová interpretácia, a takisto systém zálohových kópií pôsobiaci na viacerých úrovniach. Obchod zaručuje veľmi vysoký stupeň bezpečnosti vďaka použitiu webovej aplikácie firewall (WAF) a ochranného systému pred útokmi typu DDoS, vysokú úroveň šifrovania spojenia HTTPS/SSL v súlade s uplatňovanými osvedčenými postupmi, spolupracuje so starostlivo vybratým dodávateľom hostingových služieb,
 9. Podľa zásad uvedených v GDPR používateľovi prislúchajú nasledujúce práva týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov administrátorom v súvislosti s riadením obchodu: právo prístupu k osobným údajom a k ich aktualizácii, právo prenositeľnosti osobných údajov, právo na ich odstránenie, právo nesúhlasiť so spracovaním osobných údajov a právo žiadať obmedzenie spracovania osobných údajov. 
 10. Používateľovi prislúcha právo podať sťažnosť k predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov v súvislosti so spracovávaním svojich osobných údajov administrátorom. 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Uzatvorením Zmluvy a/alebo registráciou užívateľského účtu udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov za ďalej uvedených podmienok. Osobné údaje budú spracovávané tomto v rozsahu: 
 2. a) meno a priezvisko,
 3. b) adresa bydliska,
 4. c) adresa pre doručovanie,
 5. d) telefónne číslo,
 6. e) e-mailová adresa,
 7. f) pohlavie,
 8. g) číslo bankového účtu,
 9. h) história kupujúceho v Obchode.
 10. Hore uvedené osobné údaje budú spracovávané k nasledujúcim účelom: ponúkanie obchodu a služieb, marketingová a reklamní činnosť, vedenie užívateľského účtu a vytváranie databáz klientov (odberateľov), ako aj plnenie uzavretých kúpnych zmlúv, vrátane zasielania tovaru, vystavovania faktúr, vedenia súvisiacej komunikácie, popr. zasielania obchodných oznámení (newsletterov), to všetko v súvislosti s prevádzkovaním Obchodu (internetového e-shopu). 
 11. Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze; Predávajúci sa zaväzuje prijímať nevyhnutné technické a organizačné opatrenia za účelom ochrany spracovávaných osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané manuálne vlastnými zamestnancami a spracovávateľmi externej účtovníckej firmy.  
 12. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho, ktoré získal pri jeho objednávke, bude spracovávať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov a využije tieto osobné údaje len pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a vyhodnotením prevádzky, funkcie a hospodárskych výsledkov webovej stránky, s výnimkou prípadov, kedy mu poskytnutie osobných údajov kupujúceho ukladá zákon, rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy alebo mu kupujúci udelí súhlas na zasielanie obchodných oznámení (vrátane newsletterov). 
 13. Súhlas na spracovanie osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas na spracovanie osobných údajov hocikedy odvolať oznámením odoslaným elektronicky na adresu elektronickej pošty predávajúceho alebo písomne na adresu predávajúceho. 
 14. Kupujúci má právo dopĺňať, aktualizovať, opravovať osobné údaje, dočasne alebo trvalo odňať súhlas na ich spracovávanie alebo požadovať ich odstránenie, ak sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo boli získané porušením právnych predpisov alebo sú už nepotrebné pre realizáciu účelu, na ktorý boli získané. Kupujúci má tiež právo odmietnuť spracovanie osobných údajov na marketingové účely alebo zasielanie obchodných oznámení (vrátane newsletterov). 
 15. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú úplné a správne a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov s tým, že niektoré osobné údaje sú nevyhnutné pre realizáciu Zmluvy uzatvorenej s kupujúcim. 

VIII. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET, TECHNICKÉ NÁROKY

 1. Predávajúci umožňuje kupujúcemu zriadenie používateľského účtu z dôvodu jednoduchšieho nákupu. Kupujúci, s registrovaným používateľským účtom, sú automaticky informovaní o zmenách obchodných podmienok prostredníctvom e-mailu. 
 2. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť registrovaný používateľský účet prostredníctvom webovej stránky. 
 3. Technické predpoklady pre nákup prostredníctvom obchodu a registráciu používateľského účtu sú: 
 4. (i) zodpovedajúci hardvér,
 5. (ii) prístup k internetovej sieti,
 6. (iii) funkčný internetový prehliadač a
 7. (iv) účet elektronickej pošty.
 8. Reklamácie týkajúce sa funkčnosti webovej stránky je možné posielať na e-mailovú adresu  merch @ zabavavpodcastoch.sk alebo informovať prostredníctvom telefónneho čísla: 0918 590 300. Reklamácia by mala obsahovať meno a kontaktné údaje používateľa webovej stránky a predmet reklamácie. Predávajúci odstráni závady v čo najkratšej možnej lehote, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie. O spôsobe vybavenia reklamácie bude používateľ informovaný e-mailom. 
 9. Kupujúci je oboznámený s tým, že v závislosti od nastavenia internetového prehliadača kupujúceho môžu byť do počítačového systému uložené súbory cookies, ktoré nie sú súčasťou obsahu služieb poskytovaných obchodom, a ktoré umožňujú neskôr identifikovať kupujúcich prichádzajúcich na stránky obchodu a umožniť im jednoduchšie využívanie obchodu. Tieto súbory zároveň sledujú pohyb kupujúcich na stránkach obchodu. Kupujúci môžu v ľubovoľnom okamihu vypnúť možnosť ukladania cookies súborov nastavením vo svojom internetovom prehliadači. 
 10. Kupujúci sa zaväzuje: 
 11. (i) využívať služby Obchodu spôsobom, ktorý nenarúša alebo neohrozuje jeho správne fungovanie, neobmedzuje ostatných zákazníkov a nezhoršuje podmienky správy webovej stránky.
 12. (ii) neposielať na e-maily Obchodu a neumiestňovať na Webovej stránke nevyžiadané obchodné oznámenia a obsah zakázaný právnymi predpismi.
 13. Kupujúci je povinný uvádzať pri nákupe tovaru a registrácií používateľského účtu iba pravdivé, aktuálne a presné údaje. Registrovaný kupujúci je povinný o zmene týchto údajov bezodkladne informovať predávajúceho. 

IX. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zozname, ktorý je dostupný taktiež na webovej adrese: https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov 
 2. Spotrebiteľ môže rovnako využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK 
 3. Počas alternatívneho riešenia sporov Kupujúci spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov, v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Toto riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez vysokých finančných výdavkov. 
 4. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, so sídlom Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 051/772 15 97 , fax č.: 051/772 15 96 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluva o kúpe tovaru sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. 
 2. Zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku. 
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny obchodných podmienok. Tieto zmeny sa nevzťahujú na objednávky dokončené pred účinnosťou príslušných zmien. Zmeny obchodných podmienok sú účinné ich zverejnením na webovej stránke.

  Aktualizované: 03.03.2021
Scroll to top